Erelonen

Men stelt zich regelmatig vragen bij de wijze van berekening van de prestaties van advocaten. We wensen op dat vlak een zo groot mogelijke transparantie na te streven naar onze cliënten toe, omdat dit essentieel is voor een goede en duurzame vertrouwensrelatie.
Van bij het eerste contact brengen we u op de hoogte van de financiële voorwaarden van onze tussenkomst. Naarmate het dossier vordert, kunt u ons op elk moment vragen naar de financiële stand van uw dossier. 
De kosten en erelonen zijn bedoeld om de vergoeding van onze intellectuele prestaties, de algemene infrastructuurkosten van ons kantoor en de kosten die specifiek verbonden zijn met de behandeling van het desbetreffende dossier te dekken.

Erelonen 

De erelonen omvatten de diverse prestaties van de advocaat, zoals:

 • gesprekken met de cliënt;
 • telefoongesprekken met de cliënt en met andere gesprekspartners;
 • deelname aan vergaderingen;
 • analyse van de documenten die de cliënt heeft bezorgd of die de andere partijen hebben overgemaakt;
 • opstellen van brieven;
 • opzoekingen inzake rechtsleer en rechtspraak;
 • opstellen van procedurestukken (dagvaardingen, verzoekschriften, conclusies, memories ...);
 • verschijning op de zittingen en pleidooien;
 • onderhandelingen;
 • opstellen van contracten en overeenkomsten;
 • enz.

Er zijn hoofdzakelijk twee mogelijke berekeningsmethodes voor de erelonen:
 

Elke advocaat registreert zijn/haar prestaties en factureert die aan de cliënt op basis van het uurtarief dat hij/zij hanteert. Dit is de meest gebruikte methode. Afhankelijk van het behaalde resultaat kunnen de vastgelegde erelonen worden vermeerderd met een percentage op basis van de inzet van het geschil (success fee).

Voor bepaalde dossiers – vooral wanneer het geen geschillen betreft – of wanneer het aantal zaken omvangrijk is, is het mogelijk om te werken met een forfait dat de advocaat en zijn cliënt vooraf bepalen.

Beide methodes kunnen eventueel gecombineerd worden.

Het is niet altijd vanzelfsprekend, en soms zelfs onmogelijk om precies te voorspellen hoeveel de totale kosten van de tussenkomst van de advocaat zullen bedragen. Die kosten hangen immers af van onvoorspelbare parameters zoals de weerstand van de kant van de tegenpartij of, omgekeerd, de mate waarin deze open staat voor verzoening.

We vestigen de aandacht van onze cliënten op het feit dat ze zelf de kosten en erelonen van hun advocaat kunnen beperken door in de mate van het mogelijke te opteren voor onderhandelde oplossingen, maar ook door de advocaat van bij het begin van de tussenkomst duidelijke en volledige informatie te verschaffen aan de hand van een volledig dossier.

Bovenop de erelonen vergoedt de cliënt ook de kosten die rechtstreeks gepaard gaan met het dossierbeheer. Zo neemt hij de kosten voor het openen en sluiten van de dossiers, de secretariaats- en briefwisselingskosten, de kosten voor het e-mailverkeer, de fotokopie- en faxkosten, de telefoonkosten, de verplaatsingskosten en de kosten voor het archiveren van de dossiers voor zijn rekening. Bij aanvang van de tussenkomst van de advocaat wordt aan de cliënt meegedeeld hoe die kosten worden aangerekend. Ook de berekeningsmethode voor de erelonen komt aan bod.

Bovenop de erelonen en de beheerkosten kan het nodig zijn om andere kosten te maken om de belangen van de cliënt te verdedigen. Het betreft voornamelijk griffiekosten, kopiekosten, kosten voor het opzoeken van woonstgegevens, voor attesten van de burgerlijke stand, kadastrale leggers, hypothecaire staten, strafdossiers, handelsinlichtingen enz. Die kosten worden tegen kostprijs aangerekend. Een geschil kan ook aanleiding geven tot de samenwerking met andere professionele dienstverleners (gerechtsdeurwaarders, notarissen, revisoren, technische raadsmannen enz.). Tenzij anders met de cliënt is overeengekomen, neemt de cliënt de kosten met betrekking tot de tussenkomst van deze professionals voor zijn rekening.

In de meeste gevallen wordt bij de aanvang van de tussenkomst van de advocaat gevraagd om een voorschot op de komende ereloonstaten te betalen.
Naarmate de behandeling van het dossier vordert:

 • wordt aan de cliënt gevraagd om bijkomende voorschotten te betalen, in overeenstemming met de geleverde prestaties (bij afsluiting van het dossier ontvangt de cliënt een eindstaat met een overzicht van de geleverde prestaties en de reeds verrichte betalingen);
 • of ontvangt de cliënt tussentijdse ereloonstaten met vermelding van de gedekte prestaties en de gemaakte kosten.

De cliënt kan op elk moment inlichtingen vragen over de financiële stand van zijn dossier.